ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនដែលមានភាពជាក់លាក់

factory01
factory03
factory02
factory04

ឧបករណ៍សម្អាតធូលីការពារបរិស្ថាន

factory06
factory05

ការតាំងពិពណ៌

factory07